ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0002101994RSU000,00 %2021-03-22
SI0002101994RSU000,00 %2021-03-08
SI0002101994RSU000,00 %2021-01-06
SI0002101994RSU000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 4
Vir: KDD