ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
SI0031106907KHLR19007443120,13 %2021-09-28
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-06-16
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-05-19
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-03-22
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-03-08
SI0031106907KHLR19007443130,01 %2021-01-06
SI0031106907KHLR19007443130,01 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 7
Vir: KDD