ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-03-22
SI0031106907KHLR19007443120,01 %2021-03-08
SI0031106907KHLR19007443130,01 %2021-01-06
SI0031106907KHLR19007443130,01 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 4
Vir: KDD