ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
SI0031103144INLG000,00 %2022-07-06
SI0031103144INLG000,00 %2022-06-20
SI0031103144INLG000,00 %2022-05-18
SI0031103144INLG000,00 %2021-12-22
SI0031103144INLG000,00 %2021-12-08
SI0031103144INLG000,00 %2021-10-20
SI0031103144INLG000,00 %2021-09-28
SI0031103144INLG000,00 %2021-06-16
SI0031103144INLG000,00 %2021-05-19
SI0031103144INLG000,00 %2021-03-22
SI0031103144INLG000,00 %2021-03-08
SI0031103144INLG000,00 %2021-01-06
SI0031103144INLG000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 13
Vir: KDD