Delniška knjiga - FENTD2 - FENOLIT d.d. sinteti?ne smole in mase


ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-21
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-20
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-19
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-16
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-15
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-14
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-13
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-12
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-09
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-08
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-07
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-06
SI0038600027FENTD232830130,00 %2021-09-05
Stevilo zapisov: 13
Vir: KDD