Delniška knjiga - EXPRS - Expat Asset Management EAD


ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2023-01-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-12-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-11-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-10-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-09-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-08-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-07-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-06-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-02
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-05-01
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-26
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-25
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-19
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-18
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-12
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-11
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-05
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-04
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-04-03
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-31
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-30
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-29
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-28
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-27
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-24
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-23
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-22
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-20
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-17
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-16
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-15
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-14
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-13
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-10
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-09
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-08
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-07
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-06
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2022-03-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-03-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-03-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-28
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-24
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-21
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-15
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-14
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-08
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-07
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-02-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-31
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-30
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-25
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-24
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-19
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-18
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-11
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-04
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2022-01-02
Stevilo zapisov: 282
Vir: KDD