Delniška knjiga - EXPRS - Expat Asset Management EAD


ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-14
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-11
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-07
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-04
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-10-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-30
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-29
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-28
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-21
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-19
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-15
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-14
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-08
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-07
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-09-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-31
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-30
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-29
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-25
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-24
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-19
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-18
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-15
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-11
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-08
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-04
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-08-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-29
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-28
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-25
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-21
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-19
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-18
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-15
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-14
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-11
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-08
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-07
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-04
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-07-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-30
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-29
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-28
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-24
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-21
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-15
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-14
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-08
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-07
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-06-01
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-31
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-30
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-25
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-24
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-23
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-20
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-19
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-18
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-17
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-16
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-13
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-12
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-11
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-10
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-09
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-06
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-05
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-04
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-03
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-05-02
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-29
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-28
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-27
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-26
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-25
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-22
BGSRBBE05183EXPRS13000399,23 %2021-04-21
BGSRBBE05183EXPRS130002100,00 %2021-04-20
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-19
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-18
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-15
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-14
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-13
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-12
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-11
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-08
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-07
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-06
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-05
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-04
BGSRBBE05183EXPRS20001100,00 %2021-04-01
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-31
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-30
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-29
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-28
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-25
BGSRBBE05183EXPRS000,00 %2021-03-24
Stevilo zapisov: 148
Vir: KDD