ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
SI0021116858BCES000,00 %2021-10-20
SI0021116858BCES000,00 %2021-09-28
SI0021116858BCES000,00 %2021-06-16
SI0021116858BCES000,00 %2021-05-19
SI0021116858BCES000,00 %2021-03-22
SI0021116858BCES000,00 %2021-03-08
SI0021116858BCES000,00 %2021-01-06
SI0021116858BCES000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 8
Vir: KDD