ISINOznaka VPSt vseh VPSt imet nikovDelez tujihDatum podatka
SI0031106949AVTG000,00 %2021-03-22
SI0031106949AVTG000,00 %2021-03-08
SI0031106949AVTG000,00 %2021-01-06
SI0031106949AVTG000,00 %2021-01-03
Stevilo zapisov: 4
Vir: KDD