Stevilo imetnikov vrednostnih papirjev (VP) v Sloveniji, delez tujih imetnikov v odstotkih, zneski in datumi izplacanih dividend

KDD
spremembe za zadnji dan    v2
zadnji objavljeni podatki za vse VP
skupaj vseh VP po dnevih
novi VP
seznam obvestil

SI ENTER trgovalni sistem
sklenjeni posli
trzna kapitalizacija po VP

Kontakt: info@podatkar.si